REVÍZIE, TLAKOVÉ SKÚŠKY, ŠKOLENIA, DOKUMENTÁCIA
 
 

Úvodom

Prečo revidovať plynové zariadenia...

Využívanie plynných palív v domácnostiach a v priemysle je dnes neodmysliteľnou súčasťou nášho života a našich požiadaviek na bezpečnosť, spoľahlivosť a komfort hlavne pri vykurovaní priestorov bytov, kancelárií a priemyselných a iných objektov.

V priebehu rokov je badateľný posun aj v požiadavkách užívateľov na prevádzkovú bezpečnosť, spoľahlivosť a účinnosť zariadení, spaľujúcich plynné palivá, samozrejme s dopadom na zníženie spotreby plynu a zníženie prevádzkových nákladov vykurovacích zariadení. Tieto ciele sú dnes dosiahnuteľné. K nim smeruje aj legislatíva so svojimi nariadeniami, zákonmi, vyhláškami a technickými normami, ktorými usmerňuje prevádzkovateľov plynových zariadení a ukladá im v záujme prevádzkovej bezpečnosti povinnosť mať tieto zariadenia v dobrom technickom stave a vykonávať na nich bezpečnostné previerky v rôznych stupňoch – od servisných úkonov, cez odborné prehliadky a odborné skúšky, až po úradné skúšky. Intervaly týchto úkonov sú pre prevádzkovateľov záväzné a pri previerkach sú kontrolnými organizáciami požadované písomné doklady o ich vykonaní. Tiež je kladený aj dôraz na kvalitu, zaškolenie a odbornú spôsobilosť pracovníkov obsluhy týchto plynových zariadení.

www.plynokontrol.sk, 2015