REVÍZIE, TLAKOVÉ SKڊKY, ŠKOLENIA, DOKUMENTÁCIA
 
 

Činnos revízneho technika na vyhradených plynových zariadeniach:

Vykonávame nasledovné činnosti:

 • odborné prehliadky a skúšky vyhradených plynových zariadení (revízie plynu)
 • skúšky pevnosti a tesnosti plynových zariadení (tlakové skúšky)
 • školenie pracovníkov na obsluhu vyhradených plynových zariadení
 • vypracovávanie Miestnych prevádzkových poriadkov, Revíznych kníh a ostatných dokumentačných častí vyhradených plynových zariadení

Všetky uvedené činnosti vykonávame na zariadeniach, ako sú:

 • regulačné stanice plynu
 • plynovody, kotolne, spotrebiče plynu
 • čistiarne odpadových vôd
 • plynné chlórovacie stanice pitných vôd a kúpalísk
 • sklady plynných tlakových nádob
 • čerpačky LPG a ďalšie zariadenia
 • chladiace zariadenia – obchodné a skladové priestory, zimné štadióny
 • zariadenia, pracujúce s technickými plynmi
  teda zariadenia, ktoré pracujú s nasledovnými plynnými médiami:
  vykurovacie a technické plyny, ako je zemný plyn, propán-bután, bioplyn, čpavok, chlór, ozón, acetylén, kyslík, dusík, vodík, argón, oxid uhličitý atď.

www.plynokontrol.sk, 2015